Program dydaktyczny

Przedszkole “First Steps”  realizuje swoje zadania edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dążenie do wychowania młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać w grupie społecznej. Realizujemy te ważne zadania dobierając atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu działań dydaktycznych „First Steps” opracowanego dla potrzeb przedszkola przez Dyrektora Przedszkola oraz Program wychowania przedszkolnego: “Olek i Ada” wydawnictwa MAC. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2018 roku a także odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Ponadto wzbogacamy codzienne zabawy i zajęcia z dziećmi wykorzystując elementy metod wspomagających ich rozwój :

–  elementy Kinezjologii Edukacyjnej – metoda Paula Dennisona – programu doskonalącego
proces uczenia się i stymulowania rozwoju dzieci 6-letnich,
–  elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana,
–  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne